Mesna zajednica Lipar je interesna, nestranacka zajednica građana i njihovih udruženja u kojoj građani, kao delu teritorijalne jedinice Opštine Kula, ostvaruju zajedničke interese koje sami utvrde i vrše poslove lokalne samouprave koji su joj povereni.

Teritoriju Mesne zajednice Lipar čini naseljeno mesto Lipar i područje katastarske opštine Lipar.

Mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica.

Sedište Mesne zajenice se nalazi u Liparu, ulica M.Tita broj 38.

Svoje interese građani ostvaruju preko svojih organa Mesne zajednice. Najviši organ je Savet mesne zajednice, koji može da obrazuje određena tela radi što aktivnijeg uključivanja građana koji nisu članovi saveta u rad mesne zajednice.

Sredstva Mesne zajednice su:

• sredstva građana koji oni udružuju neposredno putem samodoprinosa,
• sredstva koje za aktivnosti Mesne zajednice izdvajaju zainteresovana pravna ili fizička lica,
• sredsatva ostvarena od naknade za usluge i drugi prihodi koji svojim poslovanje ostvari mesna zajednica,
• prihodi od opštine koja ona ustupa mesnoj zajednici u skladu sa planovima i programima razvoja mesene zajednice – opštine,
• naknade za vršenje poverenih poslova lokalne samouprave i
• pokloni i druga sredstva

Mesna zajednica Lipar, M.Tita 38
Teući račun: 840-269645-76
Matični broj: 08005532
PIB 100661618
Šifra delatnosti 75110
Telefon/faks. 025/707-035
Email: mesnazajednicalipar@gmail.com

 

mz_261115