Месна заједница Липар је интересна, нестранацка заједница грађана и њихових удружења у којој грађани, као делу територијалне јединице Општине Кула, остварују заједничке интересе које сами утврде и врше послове локалне самоуправе који су јој поверени.

Територију Месне заједнице Липар чини насељено место Липар и подручје катастарске општине Липар.

Месна заједница има својство правног лица.

Седиште Месне зајенице се налази у Липару, улица М.Тита број 38.

Своје интересе грађани остварују преко својих органа Месне заједнице. Највиши орган је Савет месне заједнице, који може да образује одређена тела ради што активнијег укључивања грађана који нису чланови савета у рад месне заједнице.

Средства Месне заједнице су:

• средства грађана који они удружују непосредно путем самодоприноса,
• средства које за активности Месне заједнице издвајају заинтересована правна или физичка лица,
• средсатва остварена од накнаде за услуге и други приходи који својим пословање оствари месна заједница,
• приходи од општине која она уступа месној заједници у складу са плановима и програмима развоја месене заједнице – општине,
• накнаде за вршење поверених послова локалне самоуправе и
• поклони и друга средства

Месна заједница Липар, М.Тита 38
Теући рачун: 840-269645-76
Матични број: 08005532
ПИБ 100661618
Шифра делатности 75110
Телефон/факс. 025/707-035
Емаил: [email protected]

 

mz_261115