Do 27. jula  rok za dostavu  godišnjih programa izgradnje, opremanja i održavanja sportskih objekata za 2021. godinu.

Obaveštenje o uvidu u jedinstveni birački spisak povodom izbora za članove Saveta mesne zajednice “Lipar“
16. jula 2021.
Najava isključenja struje u Ruskom Krsturu i Liparu
22. jula 2021.

Do 27. jula  rok za dostavu  godišnjih programa izgradnje, opremanja i održavanja sportskih objekata za 2021. godinu.

Sportski odbor za opštinu Kula Sportskog saveza Srbije obavestio je danas  sportske organizacije sa teritorije naseljenog mesta Lipar da dostave svoje godišnje programe izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata za 2021. godinu.

Ukupan iznos finansijskih sredstava koji će se rasporediti po ovom javnom pozivu iznosi maksimalno 2.000.000,00 dinara (iz sredstava mesnog samodoprinosa prikupljenog na teritoriji naseljenog mesta Lipar). Programi moraju biti dostavljeni zaključno do 27.07.2021. godine na propisanim obrascima, čitko i detaljno popunjeni.

Organizacije u oblasti sporta dužne su se pridržavati sledećih zakonskih odredaba:

Nosilac programa mora da:

 • bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom; da ima usaglašen statut sa Zakonom o sportu;
 • isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj (neprofitnoj) osnovi, ako Zakonomo sportu nije drukčije određeno;
 • da ima sedište na teritoriji naseljenog mesta Lipar;
 • da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
 • da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
 • da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe;
 • da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa u skladu sa Zakonom o sportu;
 • raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;
 • bude član (neposredni ili posredni) onog nacionalnog granskog sportskog saveza preko kojeg se ostvaruje opšti interes u određenoj grani sporta u skladu saPravilnikom o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS”, br. 95/16 i 45/18).

Nosilac programa ne može da:

 • bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja budžetskih sredstava na poslovni račun,poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 • bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojavau sportu.

Nosilac programa ne sme da:

 • bude u konfliktu interesa;
 • namerno ili s krajnjom nepažnjom lažno prikaže podatke tražene u obrascima za podnošenje programa ili ako je propustio da da sve potrebne informacije;

Na osnovu prethodnih iskustava  iz dostavljenih programa za prethodne godine, upozoravamo sportske organizacije da:

 • u finansijsku tabelu navedusamo onaj iznos koji potražuju od opštine Kulai to sa pojedinačnim stavkama i ukupnim iznosom na kraju tabele;
 • u tekstualnom delu navedu konkretne aktivnosti programa;
 • da nakon rešenja opštine o dodeli sredstava usklade finansijski deo programa saiznosom dodeljenih sredstava, odnosno da pre potpisivanja ugovora dostave revidiran program.

Prijava se podnosi na Obrascu 3, Aplikacioni formular – Predlog godišnjih programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata. Formular  se može preuzeti  na zvaničnoj internet stranici opštine Kula: www.kula.rs a predaje se na Pisarnici Opštine Kula do 27.07.2021. godine do 14:00 časova u zatvorenoj koverti,  na adresu:  Sportski odbor za opštinu Kula Sportskog saveza Srbije, ul. Lenjinova br. 11, sa naznakom: „NE OTVARATI“ – „Predlog Godišnjih programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata u 2021. godini.“

Ovde možete preuzeti obrazac – sportski objektti