Obaveštenje za sportske organizacije sa teritorije opštine Kula

Protekli sportski vikend obeležio je poraz rukometaša Crvenke i pobeda fudbalera Hajduka
19. aprila 2021.
Sportski vikend za klubove iz kulske opštine počinje večeras
23. aprila 2021.

Obaveštenje za sportske organizacije sa teritorije opštine Kula

Sportski odbor za opštinu Kula Sportskog saveza Srbije formiran na osnovu Rešenja Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, br. 66-00-170/2019-03 od dana 30.07.2019. godine, Vas obaveštava da je potrebno da sportske organizacije sa teritorije opštine Kula dostave svoje posebne programe za 2021. godinu.

Programi moraju biti dostavljeni zaključno do 05. maja 2021. godine na propisanim obrascima, čitko i detaljno popunjeni. Sportske organizacije koje ne dostave svoj poseban program do navedenog roka neće ući u razmatranje o dodeli sredstava za posebne programe 2021. godinu.

Organizacije u oblasti sporta dužne su se pridržavati sledećih zakonskih odredaba:

Nosilac programa mora da:

 1. bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom; da ima usaglašen statut sa Zakonom o sportu;
 2. isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj (neprofitnoj) osnovi, ako Zakonomo sportu nije drukčije određeno;
 3. da ima sedište na teritoriji opštine Kula;
 4. da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
 5. da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
 6. da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe;
 7. da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezisa predlogom programa u skladu sa Zakonom o sportu;
 8. raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;
 9. bude član (neposredni ili posredni) onog nacionalnog granskog sportskog savezapreko koga se ostvaruje opšti interes u određenoj grani sporta u skladu sa Pravilnikom o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS”, br. 95/16 i 45/18).

Nosilac programa ne može da:

 1. bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 2. ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja budžetskih sredstava na poslovni račun,poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 3. bude u poslednje dvegodine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojavau sportu.

Nosilac programa ne sme da:

 1. bude u konfliktu interesa;
 2. namerno ili s krajnjom nepažnjom lažno prikaže podatke tražene u obrascima za podnošenje programa ili ako je propustio da da sve potrebne informacije;