Zaključak Štaba: Od danas sportisti nastavljaju sa treninzima u zatvorenom prostoru

Počelo prijavljivanje za 100 evra i telefonom
15. maja 2020.
Radna akcija u Liparu
18. maja 2020.

Zaključak Štaba: Od danas sportisti nastavljaju sa treninzima u zatvorenom prostoru

Na sednici Štaba za vanredne situacije komandant Štaba je doneo Zaključak kojim se omogućava da nastavak treninga vrhunskih sportista i ostalih sportista u sistemu sporta Republike Srbije na teritoriji opštine Kula počinje od 15. maja 2020. godine u svim sportskim objektima na teritoriji opštine Kula, osim u školsko sportskim halama (halama u školama).

Treninzi sportista mogu se nastaviti ukoliko se od strane svih subjekata (sportisti, treneri, ovlašćena lica sportskih klubova, ovlašćena lica sportskih objekata) omogući pridržavanje sledećih mera prevencije:

I Sportisti pri dolasku, odlasku i tokom treninga treba da se pridržavaju sledećih mera prevencije:

-sportistima i trenerima se preporučuje da na trening dolaze pojedinačno po mogućnosti u opremi za trening uz izbegavanje korišćenja prostorija svlačionice,

– korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice, tuš kabine,mogyće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije;

-kada god je mogyće treninge treba organizovati na otvorenom terenu;

-tokom pojedinačnih treninga preporučuje se da sportisti drže razmak od minimum 5 metara;

-za treninge u kontaktnim sportovima gde nije mogyće držati fizičku distancu između trenera i sportista, preporučuje se da uvek isti trener i sportista odrade trening;

-sportisti  treba  da  koristite  svoja  lična  sredstva  za  higijenu (sapuni, peškir i drugo);

– tokom treninga sportista treba da koristi samo svoju bocu za vodu ,sportsko piće, proteine ne treba da deli ni sa kim drugim (isto se odnosi i na hranu koju eventualno koristi tokom treninga);

  • kada nije na treningu, sportista treba da se pridržava svih mera fizičkog razmaka kao mere prevencije.

II Organizatori treninga u saranji sa odgovornim licima i rukovodstvom sportskih objekata treba da se pridržavaju sledećih mera prevencije:

– za svaki trening treba da se uspostavi sistem vođenja evidencije treniranja (podaci o treneru, sportistima, tehničkom osoblju i drugom osoblju koji učestvuje u realizaciji treninga,; vreme treniranja, mesto izvođenja treninga);

– pri dolasku na trening, organizator treninga treba da prikupi informacije od svakog sportiste, trenera, ostalog tehničkog i drugog osoblja koje učestvuje u realizaciji treninga o postojanju nekog od simptoma koji može ukazati na infekciju virusom (temperatura, kašalj, malaksalost, otežano disanje i dr.), te ukoliko postoji bilo koji simptom sportista ne bi trebalo da bude pušten u objekat, odnosno sportista treba da se udalji sa treninga i uputi nadležnom lekaru;

  • ukoliko se tokom treninga pojavi bilo koji simptom koji ukazuje na COVID — 19 infekciju bilo kog sportiste, trenera, tehničkog ili drugog osoblja na treningu, trening treba da se odmah prekine, a osoba sa simptomima uputi lekaru;
  • organizator treninga treba da obezbedi posebnu korpu u koju se bacaju sva potrošena plastična i druga ambalaža, kao i papirne maramice — ubrusi i čiji sadržaj se, nakon treninga, stavlja u posebno zatvorenu plastičnu kesu koja se potom odlaže kao komunalni otpad;
  • u sportskom objektu gde se trening održava ili se taj objekat koristi pri održavanju treninga treba da budu postavljena sredstva za dezinfekciju ruku;
  • pre početka i nakon završetka treninga, organizator treninga treba da dezinfikuje fiksirane sportske sprave  koje  su  korišćene  pri  treningu  sportista;
  • pre i nakon svakog treninga sve lopte, kao i drugi sportski rekviziti koji se koriste na  treningu treba  da  budu  dezinfikovani  sredstvom  sa  najmanje  70%  alkohola;
  • organizator treninga treba da o svakom održanom treningu vodi posebnu evidenciju u kojoj se moraju navesti imena svih osoba koje su bile prisutne radi naknadnog, eventualnog, epidemiološkog praćenja kontakata;

– organizatori treninga u saradnji sa rukovodstvom sportskih objekata treba da obezbede da vremenski  razmak  u   rasporedu  između  dva  treninga  bude  minimalno  15  minuta;

– sve zatvorene prostorije koje koriste sportisti, treneri, tehničko ili drugo osoblje treba da budu redovno provetravane prirodnim putem, otvaranjem vrata i prozora, a ukoliko vremenske prilike  dozvoljavaju  prozori  mogu  biti  stalno  otvoreni,  kako  bi  se  obezbedila  prirodna ventilacija;

– upotreba centralne klimatizacije nije dopuštena;

– sva lica koja rade u objektima koje koriste sportske ekipe ,treba sve vreme da nose zaštitne maske i poštuju sve ostale utvrđene mere prevencije u radi sprečavanja širenja COVID-19.